Huishoudelijk reglement buurtvereniging Dortherhook

  1. LIDMAATSCHAP

1.1   Personen die wonen of hebben gewoond in de buurtschap Dortherhoek kunnen lid worden van de buurtvereniging “Dortherhook” verder genoemd als BV.

1.2  Wanneer personen lid willen worden maar niet aan de voorwaarden onder 1.1 genoemd voldoen, dan kan in de algemene ledenvergadering alsnog door meerderheid van stemmen beslist worden tot toelating.

1.3   Aanmelding als lid dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris, op het inschrijfformulier dienen tenminste naam, voornaam, adres, geslacht en geboortedatum van volwassene(n) en eventuele kinderen vermeld te zijn.

1.4  Adreswijzigingen en veranderingen in de gezinssamenstelling dienen aan de secretaris meegedeeld te worden.

1.5  De wijze van toelating is geregeld in de statuten Art. 4a t/m 4e.

1.6  Nieuwe leden verplichten zich tot minimaal 1 jaar lidmaatschap.

1.7   Nieuwe leden die na januari van het lopende jaar lid worden, betalen gedurende het eerste jaar geen contributie.

 

  1. OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP

2.1   De wijze van beëindigen van het lidmaatschap door een lid, is geregeld in de statuten Art. 5a t/m 5c.

 

  1. GELDMIDDELEN

De geldmiddelen van de buurtvereniging bestaan uit:

3.1   De contributie van de leden

3.2   Andere inkomsten

 

  1. CONTRIBUTIE

 4.1   De contributie wordt elk jaar, na voorstel van het bestuur op de algemene leden vergadering vastgesteld.

4.2   Betaling van de contributie vindt plaats per bank of contante betaling aan een van de gevolmachtigde bestuursleden.

4.3   Het bedrag van de contributie dient elk jaar voor 1 maart aan de penningmeester of gevolmachtigde betaald te worden of op de bankrekening te worden overgemaakt.

 

  1. MAATREGELEN BIJ WANBETALING

 5.1   Onder wanbetaling wordt verstaan, dat de overeengekomen contributie niet betaald is.

5.2   Bij wanbetaling wordt het lid van de ledenlijst afgevoerd.

 

  1. ALGEMEEN

 6.1   Het bijwonen van activiteiten van de BV dient te geschieden op een nette en ordentelijke manier.

6.2   Leden die overlast veroorzaken zullen van het bestuur een waarschuwing ontvangen.

6.3   Indien deze waarschuwing geen resultaat oplevert zullen deze leden van verder deelname worden uitgesloten en geschorst, welke schriftelijk wordt medegedeeld door de secretaris.

6.4   Geschorste leden hebben geen recht op restitutie van reeds betaalde contributie.

 

  1. ONGEVALLEN EN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

7.1   Alle leden van de BV vallen automatisch onder de door de BV afgesloten W.A. verzekering.

7.2   Deze is echter alleen van kracht tijdens het bijwonen van georganiseerde activiteiten van de BV.

7.3   Ook leden die in opdracht van de BV werkzaamheden verrichten, zijn tijdens deze werkzaamheden tegen W.A. gedekt.

7.4   Bij een ongeval en / of geleden schade, moet men dit binnen 24 uur melden bij de Penningmeester.

 

  1. ALGEMENE LEDEN VERGADERING

 8.1   Ieder jaar wordt een Algemene leden vergadering gehouden.

8.2   Leden en gezinsleden van zijn gerechtigd deze te bezoeken.

8.3   Per gezin heeft men maximaal twee geldige stemmen.

8.4   Stemgerechtigd zijn alleen meerderjarige personen.

8.5   Blanco en / of ongeldige stemmen worden gerekend als niet uitgebracht en tellen niet mee in de einduitslag.

 

  1. ROOSTER BESTUURSWISSELINGEN    

 9.1   Een termijn bestaat uit drie jaar.

9.2   Elk bestuurlid treedt maximaal na elke termijn af.

9.3   Een bestuurslid mag maximaal 2 termijnen zitting hebben in het dagelijks bestuur.

9.4   Aftredende bestuursleden zijn alleen na één termijn direct herkiesbaar.

9.5   Bij aftredende bestuursleden na twee termijnen, zijn deze na twee termijnen weer herkiesbaar.

9.6   Een aftredend bestuurslid is voor één termijn herkiesbaar

 

Website van de buurtvereniging "Dortherhook"